To cite sugarbag in publications, please use:

Kobakian S, Cook D (2019). “sugarbag: Create Hexagon Tile Maps.” https://srkobakian.github.io/sugarbag/.

Corresponding BibTeX entry:

  @Misc{,
    author = {Stephanie Kobakian and Dianne Cook},
    title = {sugarbag: Create Hexagon Tile Maps},
    year = {2019},
    url = {https://srkobakian.github.io/sugarbag/},
  }